Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Magna Music en derden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Onder verkoper wordt verstaan “Magna Music” en onder koper wordt verstaan “iedere natuurlijke of rechtspersoon die goederen afneemt van verkoper”.

Artikel 1: Offertes
De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 2: Levering
Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 3: Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4: Garantie
Verkoper verleent volledige garantie op alle nieuwe muziekinstrumenten gedurende 1 jaar na levering; op occasions gedurende 3 maanden na levering, tenzij een afwijkende garantieperiode overeengekomen wordt.

 1. Verkoper verplicht zich, indien garantie van toepassing is en het product een gebrek vertoont, het product zo spoedig mogelijk te herstellen.
 2. Artikelen die via speciaal transport worden thuisbezorgd (zoals akoestische piano’s) worden, indien mogelijk, aan huis gerepareerd; alle andere zaken dienen bij de verkoper ter reparatie te worden aangeboden.
 3. Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen.
 4. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 5. De garantie vervalt indien de schade is veroorzaakt door onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
   • het laten vallen, omstoten, besmetten of ander onkundig gebruik.
   • behandeling door derden, niet in opdracht en zonder medeweten van verkoper.
   • nalatigheid in handelen met betrekking tot de luchtvochtigheid.
 1. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie van toepassing is.
 2. De garantie is niet overdraagbaar op derden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

 1. Zolang de goederen eigendom zijn van verkoper is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd om afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht om verkoper hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.
 4. Koper verplicht zich om op eerste verzoek van verkoper:
   • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade én tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
   • alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper, op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3; 239 BW.
   • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Magna Music.
   • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen.

Artikel 6: Klachttermijnen
Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna goed te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

   • of de juiste zaken zijn geleverd,
   • of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen aantal,
   • of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan verkoper te melden.
 2. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering, schriftelijk te melden aan verkoper.

Artikel 7: Betaling
Betaling dient te geschieden contant bij levering; onder contant wordt ook verstaan betaling per pinpas of andere geaccepteerde betalingskaart. Betaling per bank of postbank is mogelijk, mits het verschuldigde bedrag vóór de levering op rekening van verkoper is bijgeschreven. Uitsluitend indien vooraf overeengekomen kan van deze betalingswijze worden afgeweken.

 1. Bij afwijkende betalingsmethoden geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Na het verstrijken van 30 dagen is de koper in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 2. Bij afwijkende betalingsmethoden is verkoper gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
 3. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8: Incassokosten
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:

   • over de eerste € 3.000,-: 15 %
   • over het meerdere tot € 6.000,-: 10 %
   • over het meerdere tot € 15.000,-: 8 %
   • over het meerdere v.a. € 15.000,-: 5 %

Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. Koper is aansprakelijk voor alle door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten. Dit geldt alleen indien verkoper en koper een gerechtelijke procedure voeren met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en een rechterlijke uitspraak bepaalt dat koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 2. Verkoper is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van (personeel van) Magna Music.
 3. Overigens is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
 4. Voor het overige gelden wat betreft aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan “omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen”. Mogelijke redenen van overmacht zijn o.a. stakingen binnen de branche of in andere branches, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin, door overmacht, nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting bestaat tot schadevergoeding.
 3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Bestelde producten/orders die door een technische of persoonlijke fout verkeerde info en/of prijs bevatten zijn door Magna Music eenzijdig te annuleren.

Artikel 11: Geschilbeslechting
Geschillen worden, afhankelijk van de omvang van de vordering, berecht door de Kantonrechter te Bergen op Zoom, respectievelijk de Arrondissementsrechtbank te Breda.

Artikel 12: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Magna Music en koper is het Nederlands recht van toepassing.

KAMER VAN KOOPHANDEL BREDA: 89481852

BTW NUMMER: NL864995490B01